OT INDUSTRIES Tervező Zrt. részvény átalakítás


Az OT Industries Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Galvani u. 44.; cégjegy-zékszáma: 01-10-041654; a továbbiakban: a „Társaság”) Alapszabályában és az OT Industries Elismert Vállalatcsoport uralmi szerződésében felhatalmazott jogkörében eljárva az OT Industries Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Galvani u. 44.; cégjegyzékszáma: 01-10-046880) igazgatósága 6/2016. számú határozatával – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: a „Ptk.”), valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: a „Tpt.”) – döntött a Társaság által kibocsátott valamennyi, azaz 100.890 db (azaz egyszázezer-nyolcszázkilencven darab) „A” sorozatú, egyenként 5.000,-Ft (azaz ötezer forint) névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvényét, melyből (i) 1.834 db (azaz egyezernyolcszázharmincnégy darab), egyenként 100.000,-Ft (azaz egyszázezer forint) értékű, összevont címletű névre szóló törzsrészvény, (ii) 6.301 db (azaz hatezerháromszázegy darab), egyenként 50.000,-Ft (azaz ötvenezer forint) értékű, összevont címletű névre szóló törzsrészvény, és (iii) 1.200 db (azaz egyezerkettőszáz darab), egyenként 5.000,-Ft (azaz ötezer forint) névértékű névre szóló törzsrészvény, 100.890 darab egyenként 5.000,-Ft (azaz ötezer forint) névértékű dematerializált részvénnyé alakításáról, és megbízta a Társaság vezérigazgatóját, hogy a dematerializációhoz szükséges intézkedéseket tegye meg. 

A Társaság hirdetménnyel tájékoztatta a részvényeseket, hogy a nyomdai úton előállított részvényeket, átalakítás céljából leadhatják.

A Társaság ezúton tájékoztatja részvényeseit, hogy a hirdetménynek megfelelően a nyomdai részvények benyújtására nyitva álló időszakát 2017. április 03-án lezárta. A lezárás napjával a Társaság az alábbiakban részletezett, az átalakításra be nem nyújtott nyomdai részvényeket érvénytelenné nyilvánítja. 

5 000,-Ft névértékű törzsrészvény:
  • 100602 sorszámtól 100607 sorszámig 6 db
  • 100635 sorszámtól 100641 sorszámig 7 db
  • 100668 sorszámtól 100675 sorszámig 8 db
  • 100733 sorszámtól 100735 sorszámig 3 db
  • 100842 sorszámtól 100845 sorszámig 4 db 
Összesen: 28 db 

50 000,-Ft névértékű törzsrészvény:
  • 99131 sorszámtól 99150 sorszámig 2 db
Összesen: 2 db

A be nem nyújtott, nyomdai úton előállított részvény helyébe lépő dematerializált részvény tulajdonjoga a nyomdai úton előállított értékpapír utolsó tulajdonosát illeti meg. A részvényes által érvényesen be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények esetében a Társaság az átalakított részvényeket – az átalakítástól számított 6 (hat) hónapon belül befektetési szolgáltató közreműködésével értékesíti minimum a saját tőke/jegyzett tőke arányos vételáron, és az értékesített részvények ellenértékét a tulajdonos jelentkezéséig a Társaság elkülönített letéti számlán tartja.

Az érvénytelenné nyilvánított részvény forgalom tárgya nem lehet, azonban annak bemutatásával a tulajdonosa követelheti a dematerializált részvény részére történő kiadását, vagy ha az értékesítés megtörtént, az értékesített dematerializált részvény ellenértékét. A benyújtási határidőt elmulasztó részvényes az igényének érvényesítéséig felmerült költségeket köteles megfizetni.

A részvény kiadása iránti követelés helyébe lépő pénzkövetelés elévülésére a részvényben megtestesített vagyoni igény elévülésére irányadó szabályok érvényesek. Az érvényesen be nem nyújtott részvények helyébe lépő dematerializált részvények értékesítésének eredménytelensége esetén a Társaság az értékesítésre nyitva álló határidő lejártát követően a Társaság alaptőkéjét leszállítja.