Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi  tájékoztató


Személyes adatainak védelme számunkra rendkívül fontos, erre tekintettel a személyes adatok gyűjtéséről és kezeléséről szóló jelen Adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) ismerteti, hogyan óvjuk meg látogatóink jelen Weboldalon keresztül összegyűjtött személyes adatait.
 

I. Bevezetés 


A jelen Tájékoztató célja, hogy az OT Industries Cégcsoport (a továbbiakban: „OT Industries” vagy „Adatkezelő vagy Szolgáltató”) az általa nyújtott weboldalon lévő szolgáltatásokat igénybe vevő érintetteket (a továbbiakban: „Felhasználó(k) vagy „Ön”) a Tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatja az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről.
Adatkezelő Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Az OT Industries  elkötelezett  ügyfelei   és   partnerei   személyes   adatainak   védelmében,   kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az OT Industries a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.   

OT Industries Cégcsoport az alábbi Társaságokból áll: 
- Az OT Industries Uralkodó tagja:
 • OT Industries Vagyonkezelő Zrt. (Cg. 01-10-046880; adószám: 23067356243; székhely: 1117 Budapest, Galvani u. 44.; képviseli: Racka Gabriel és Dr. Balog György)
- Tagvállalatok:
 • OT Industries Tervező Zrt.(Cg. 01-10-041654; 1117 Budapest, Galvani u. 44.)
 • OT Industries Eszközhasznosító Kft.( 01-09-971900; 1117 Budapest, Galvani u. 44.)
 • OT Industries Fővállalkozó Zrt. (Cg. 01-10-044356; 1117 Budapest, Galvani u. 44.)
 • OT Industries-KVV Kivitelező Zrt. (Cg. 14-10-300048; 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 207.)
 • OT Industries-DKG Gépgyártó Zrt. (Cg. 20-10-040102; 8800 Nagykanizsa, Vár u. 9.)

II. Irányadó jogszabályok


Az OT Industries az adatkezelési tevékenységét az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal összhangban végzi, különösen az alábbi jogszabályokra tekintettel:
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: „GDPR”),
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”),
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grtv.”),
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről,
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Ekertv.”),
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)

III. Fogalmak


személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 


IV. A személyes adatok köre, az Adatkezelés célja, jogalapja és elvei 


A személyes adatok köre vonatkozásában az OT Industries tevékenységének adatkezelései   önkéntes   hozzájáruláson   alapulnak.
Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Az Adatkezelés célja az Adatkezelő / Szolgáltató a weboldalon keresztül nyújtott további szolgáltatások igénybevételére irányuló jogviszony létesítése.

Az Adatkezelés jogalapja kapcsán személyes adatot az OT Industries akkor kezelhet, ha 
 • a Felhasználó hozzájárult; 
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően a Felhasználó kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 
 • az adatkezelés az OT Industries-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 
 • az adatkezelés a Felhasználó vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; 
 • az adatkezelés az OT Industries jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az Adatkezelésre vonatkozó elvek kapcsán az Adatkezelő a GDPR 5. cikkében foglaltakra tekintettel az alábbi elvek betartásával kezeli az Ön személyes adatait: 
 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve 
 • Célhoz kötöttség elve 
 • Adattakarékosság elve 
 • Pontosság elve
 • Korlátozott tárolhatóság elve
 • Integritás és bizalmas jelleg elve 
 • Elszámoltathatóság elve 


V. Az OT Industries https://www.otindustries.hu weboldalának használata  


V.1. Személyes adatok rögzítése, gyűjtése, feldolgozása, felhasználása és továbbítása

Az OT Industries által üzemeltetett https://www.otindustries.hu weboldal regisztráció nélkül szabadon látogatható. 
Önnek látogatóként a jelen Weboldal használatához semmilyen személyes adatot nem kell megadnia, ugyanakkor azon személyes adatokat, amelyeket a látogatók kifejezetten és önként megadják a Weboldalon keresztül, azokat a weboldal összegyűjtheti. 
Ebben az esetben (mivel a weboldal olyan rendszereket és alkalmazásokat használ, amelyek különböző célokból kezelik a személyes adatokat, pl. toborzás, beszerzés), az Ön személyes adatainak gyűjtéséhez és kezeléséhez szükséges hozzájárulását a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően, az arra illetékes adatkezelő szerzi be, melyet megelőzően megfelelő tájékoztatást kap a személyes adatok gyűjtésének és kezelésének módjáról.

A fentiekre tekintettel tájékoztatjuk, hogy weboldalunk személyes adatokat gyűjt „Toborzás”, valamint „Beszerzés” kapcsán, melyre külön tájékoztató alkalmazandó. 
Ezen tájékoztatók külön portálon elérhetők a weboldalunkon. 

Amint meglátogatja weboldalunkat, az személyes vonatkozású adatokat rögzít, tárol és továbbít. 
Ezek közé tartozik:
 • A látogatás dátuma azon az URL-en, ahol a látogató tartózkodik
 • URL, amit a látogató közvetlenül előtte meglátogatott
 • IP-cím és domain, amelyről a hozzáférés történik
 • Használt kereső
 • Használt operációs rendszer
 • Látogatásra vonatkozó műszaki információk (http-módszer, http-verzió, http státuszkód, átvitt adatok hossza)
 • Cookie-k (sütik) használata
A Weboldalunk nem gyűjt és nem kezel különleges (olyan szenzitív személyes adatok, amelyek utalhatnak faji és etnikai hovatartozásra, politikai beállítottságra, vallásra és hitre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, genetikai adatokra, azonosításra alkalmas biometrikus adatokra, egészségi állapotra, szexuális életre vagy beállítottságra)  személyes adatokat.  

A rögzített adatokat az OT Industries statisztikai adatokká dolgozza fel, és kizárólag látogatottsági statisztikai célokra, a felhasználói szokások általános elemzésére, az OT Indsutries szolgáltatásai minőségének növelésére, az informatikai rendszer technikai fejlesztésére, a honlap működésének ellenőrzésére használja fel.   
A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra.  Személyes vonatkozású adatok továbbadása kapcsán az Ön kifejezett belegyezése nélkül nem adjuk át személyes vonatkozású adatait harmadik fél számára. Közjogi hatóság, bűnüldözési hivatalok és bíróságok számára az adatokat kizárólag a törvényi kötelezettség keretein belül továbbítjuk. Dolgozóink kötelesek az Ön által átadott személyes adatokat bizalmasan kezelni.
Nem számít harmadik félnek ebben az összefüggésben az OT Industries cégcsoportba tartozó, továbbá az általunk megbízott adatfeldolgozó.

V.2. Cookie-k (Sütik) 

Az OT Industries weboldala sütiket használ webes kínálatának vonzóvá és felhasználóbaráttá tételéhez. A sütik kis szövegfájlok, amelyeket a számítógépén helyezünk el, de semmilyen vírust nem tartalmaznak, és nem okoznak károkat.

A Weboldal általános internetes naplóadatokat gyűjt a látogatókról; ilyen például az IP cím, a böngésző típusa és nyelve, a látogatás ideje és a küldő weboldal címe.

A megfelelő kereső-beállításokkal a sütik tárolását megakadályozhatja. Ezt azonban nem javasoljuk, mert ezzel korlátozná weboldalunk működését.
A cookie-k számos hasznos célra használhatók: 
 • A cookie-k lehetővé teszik a Szolgáltató számára annak megállapítását, hogy szolgáltatásaik mely részei a legnépszerűbbek, ugyanis a segítségükkel láthatják, hogy a látogatók mely oldalakhoz férnek hozzá, és mennyi időt töltenek az egyes oldalakon. Az ilyen adatok tanulmányozásával könnyebben az igényekhez tudják igazítani a Szolgáltatásokat, és jobb élményt tudnak nyújtani.
 • A cookie-knak köszönhetően a Szolgáltató releváns tartalmakat és hirdetéseket tudnak biztosítani az adott felhasználó számára, mivel a cookie-k adatokat gyűjtenek arról, hogy a Felhasználó hogyan használja a szolgáltatásokat, valamint egyéb webhelyeket és alkalmazásokat.
A cookie-k alkalmazása során a Szolgáltató személyes adatokat nem kezel. 
A cookie fogadásának Felhasználó általi tiltása, illetve a cookie Felhasználó általi törlése a weboldal látogatásának nem akadálya, de egyes szolgáltatások igénybe vétele csak cookie-t fogadó számítógépről lehetséges.

V.3. Közösségi média, beágyazott tartalmak, internetes reklámok, valamint más szolgáltatók weboldalainak linkjei

Közösségi média kapcsán Weboldalunk mellett cégünk különféle közösségi médiákban is jelen van. Kérjük, az adott platform adatrögzítési célját és mértékét, valamint az adatainak felhasználására vonatkozó előírásokat keresse az adott médiumot üzemeltető adatvédelmi rendelkezéseiben. A beágyazott tartalmak vonatkozásában Weboldalunkon a YouTube vállalat videóit használjuk.
A YouTube tartalmú weboldal megnyitásakor kapcsolatba lép a YouTube szervereivel, és a tartalom megjelenik a weboldalon a böngészővel való kommunikáció révén. Ennek következtében a YouTube szervere értesül arról, hogy mely weblapjainkat látogatta meg.
 
Az internetes reklámok tekintetében mind saját weboldalunkon, mind nem kapcsolt weboldalakon megjelenítünk Önnek reklámokat. Ez azon információk alapján történik, amelyeket weboldalunk felkeresése és tartalmaink vagy szolgáltatásaink igénybe vétele során bocsátanak a rendelkezésünkre.  Ezek az információk cookie-k segítségével kerülnek rögzítésre. Így a weboldalunk felkeresése után előfordulhat, hogy más weboldalakon is OT Industries reklámok jelennek meg, például bannerként.
A nem kapcsolt weboldalakon folytatott tevékenységét a rendszer nem hozza összefüggésbe a reklámok megjelenítése során az Ön személyével. A reklámtevékenységet folytató vagy olyan harmadik személyeknek, akik bemutatják hirdetéseinket, nem bocsátunk rendelkezésére személyes adatokat. A reklámtevékenységet folytató vagy más személyek (köztük reklámhálózatok, hirdetés-kiszolgáló vállalatok és egyéb, általuk megbízott szolgáltatók) mindazonáltal feltételezhetik, hogy azok a felhasználók, akik rákattintanak a hirdetésekre vagy más tartalmakra, és azokkal interakciót folytatnak, a szóban forgó hirdetések vagy tartalmak célcsoportját képezik.

Más szolgáltatók weboldalainak linkjei kapcsán Weboldalunkon előfordulhatnak külső weboldalakra mutató linkek. Az OT Industries a link elhelyezésének időpontjában megbizonyosodott arról, hogy a belinkelt oldalakon nem találhatók illegális tartalmak. Cégünk azonban nem tudja a folyamatos ellenőrzést biztosítani, és nincs semmilyen befolyással a belinkelt oldalak tartalmára. Ezáltal nem vállalunk semmilyen felelősséget a link elhelyezése utáni adatokért.


VI. A személyes adat jogosultját, azaz az Önt megillető jogok


Az Ön személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik meg:
 • tájékoztatáshoz való jog;
 • helyesbítéshez való jog;
 • elfeledtetéshez való jog;
 • adatkezelés korlátozásához való jog;
 • adathordozhatósághoz való jog;
 • tiltakozáshoz való jog.

VII. Adatbiztonsági intézkedések

OT Industies a tudomány és technológia állása, a megvalósítás költségei, az adatkezelés jellege, körülményei és céljai, valamint az Ön jogait érintő kockázatok figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő adatbiztonságot garantálja, ennek keretében megakadályozza különösen a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, nyilvánosságra hozatalát vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést. 
E kötelezettségek megtartását az OT Industries minden olyan harmadik személy részére előírja, akiknek adattovábbítás keretében személyes adatokat ad át.    
Az OT Industries az általa végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet.

VIII. Kapcsolatfelvétel

VIII.1. E-mail cím és nyomtatványok

Amint weboldalunkon kitölt egy nyomtatványt, vagy e-mailen keresztül felveszi velünk a kapcsolatot, az Ön által továbbított adatokat kizárólag a kérésének feldolgozásához használjuk fel, és mindig a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.

VIII.2. Hozzáférési és elállási jog

Kérésre cégünk köteles az adott felhasználó számára díjmentesen tájékoztatást adni a személyes vonatkozású tárolt adatairól. Amennyiben helytelenek az adatok, ill. az adatok zárolását vagy törlését kérik, cégünk a megfelelő írásos hivatkozást követően ezeket kiigazítja. A személyes vonatkozású adatainak törlése akkor történik meg, ha Ön visszavonja az adatok mentésére vonatkozó beleegyezését. Ezt bármikor megteheti a jövőre vonatkozóan is.
Fentiekkel kapcsolatos megkeresését az alábbi elérhetőségeken teheti meg:
OT Industries Zrt.,
Székhely: 1117 Budapest, Galvani utca 44.

VIII.3. Kapcsolattartó személy

A weboldal kialakítására és működésére vonatkozó kérdéseivel kérjük, forduljon a következőhöz:
marketing@otindustries.hu
Telefon: +36 1 453 6300 

VIII.4. Adatkezelő adatai, elérhetősége

OT Industries Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Galvani utca 44.
Postacím: 1519 Budapest, Pf. 580
Telefon: +36 1 453 6300 
Telefax: +36 1 453 6433 
E-mail: marketing@otindustries.hu

IX. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy az Adatkezelő / Szolgáltató megsérti a hatályos adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu

X. Adatvédelmi tájékoztató módosítása, kiegészítése


Az OT Industries adatvédelmi nyilatkozata bármikor menthető és kinyomtatható.
Az OT Industries azonban fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot az adatvédelmi előírások figyelembe vételével a weboldal folyamatos fejlesztése érdekében bármikor módosítsa, vagy kiegészítse. 
A tájékoztató módosításával egyidejűleg az oldal tetején látható "Utolsó módosítás" időpontját is frissíti az OT Industries.
A módosított Adatvédelmi tájékoztató ettől az időponttól lesz érvényes Önre és az Ön adataira nézve.